Ceny sa stanovujú dohodou medzi zákazníkom a našou servisnou organizáciou. Pri preberaní vadného zariadenia do opravy je zákazník oboznámený s odhadovou cenou opravy. Tá je stanovená na základe opisu závady zo strany zákazníka a porovnaním obvyklých cien opráv. Konečná cena opravy pozostáva z ceny za zistenie príčiny závady, ceny odstránenia závady a ceny vymenených vadných dielov.

Ceny a podmienky opráv, záruky :

Opravy podľa zložitosti závady bežne vykonávame v dobe od 3 do 14 dní. Jednoduchšie opravy Vám urobíme na počkanie, prípadne v priebehu dňa. Záručné opravy vykonávame podľa možností do 14 dní, najviac však do 30 dní.

Záruka sa poskytuje na dodanú prácu a materiál. Doba záruky je 3 mesiace.

Cena za opravu
Termíny opráv
Záruky
Ako opravujeme
Zmluvné podmienky dielenských opráv pre občanov
Servis vykoná opravu podľa platných právnych predpisov (Občiansky zákonník §652 – 656 a jeho vykonávacie predpisy) v dohodnutej lehote a odhadovej cene. Ak by nebola oprava urobená včas, má zákazník právo na zľavu ceny. Pokiaľ by sa počas ... pokračovanie